Vad säger namnlagen?

Namnlagen är den lag som reglerar vilka rättigheter, men också skyldigheter, svenska och nordiska medborgare har gällande personnamn, även kallat borgerligt namn, i Sverige. Lagen bestämmer i korthet hur namn blir förvärvade och hur du ändrar namn. Namnlagen blev senast ändrad den 1 juli 2017.

Vad säger namnlagen?

Namnlagen fastställer vilka olika namntyper som finns. Den reglerar även vilka namn som är olämpliga att ha, exempelvis får ett barn inte heta något som kan väcka anstöt eller riskera att vålla obehag för bäraren. Förnamn som liknar ett efternamn, smeknamn eller ortsnamn är inte heller lämpliga enligt namnlagen och riskerar att bli nekade.

I den tidigare versionen av lagen gick det att ansöka om tre typer av namn; förnamn, mellannamn och efternamn. I den uppdaterade lagen är mellannamn inte längre ett alternativ. Anmälan av namn och namnbyte sker hos Skatteverket.

Vem är omfattad av namnlagen?

Alla nordiska medborgare, det vill säga från Sverige, Finland, Danmark och Norge, som är bosatta i Sverige omfattas av namnlagen. Även för statslösa personer som bor i Sverige gäller lagen.

Medborgare från utomnordiska länder som bor i Sverige kan också anmäla och byta namn hos Skatteverket, men det är inte säkert att namnregistreringen gäller i personens hemland. Är du medborgare i ett land som inte är omfattat av namnlagen bör du därför kontakta ditt hemlands ambassad för att ta reda på vad som gäller i just ditt hemland.

Kortfattad information om namntyperna utifrån namnlagen

Alla barn måste ha minst ett förnamn, ett tilltalsnamn. Men hur många namn får man ha? Det är vanligt att ett barn får två eller fler namn och det finns ingen övre gräns för antal namn. Endast ett av förnamnen kan vara tilltalsnamn, men det spelar ingen roll om det kommer först i ordningen eller inte. Ibland har namn utöver tilltalsnamnet blivit kallade för mellannamn, men egentligen är de alltså bara förnamn.

När det kommer till efternamn får barnet inte längre mammans efternamn automatiskt vid födseln. Istället måste en ansökan om efternamn bli inskickad in senast tre månader efter barnets födelse. Kommer anmälan inte in inom den tidsrymden kommer barnet att få samma efternamn som den som födde det.

Hur många mellannamn får man ha? I den tidigare versionen av namnlagen fanns en tredje namntyp med, nämligen mellannamn. Den användes för att ansöka om två efternamn. I den nya lagen har de tagit bort den delen och istället möjliggjort att ansöka om eller byta till max två efternamn.

En nyhet i namnlagen är möjligheten till dubbla efternamn. Det kan bestå av två efternamn, så om ena föräldern har ett dubbelnamn kan barnet inte få både det och den andras efternamn. Om föräldrarna önskar att barnet får bådas namn måste det bli angivet i ansökan.

Lämna en kommentar